Peter, Andrew Jacob the elder, John Philip, Bartholomew Matthew, Thomas, Jacob the elder Thaddeus, Simon and Judas